E-R 09:00 - 19:00 | Telefon: +372 526 7072 | E-post: informatatsioonfo@osta@ostakatel.cz aee..deee

 x 

 

1 Tahkekütte katel 10 Kütteringi pump
2 Kaitseklapp 11 Segamisventiil TERMOMIX (servomootor AUTOMIX kompl.)
3 Keskütte automaatika AUTOMIX 30Q 12 Akumulatsiooni paak
6 Segamissõlm TERMOVAR või KIT    

Järgnevalt tutvustatav akupaagiga küttesüsteem on oma olemuselt terviklik, mis tagab kõikide süsteemikomponentide nõuetekohase töö, ühtlasi on lahenduses kasutatud minimaalne arv vajaminevaid seadmeid ja sõlmi.

Antud väikeelamu katlamaja koos kõigi vajaminevate komponentidega on parim lahendus tahkekütusel töötava katlamaja ehitamiseks.

Süsteemi tutvustus.

Süsteemi põhikomponendid on toodud järgmistes failides olevaltel joonistel. Võimalus on kasutada nii ühe kui mitme akumulatsioonipaagiga lahendusi sõltuvalt köetava hoone suurusest ja akumulatsioonipaakide paigaldamise võimalustest. Süsteemi eesmärgiks on tagada ööpäeva ringselt keskkütteks vaja mineva vee temperatuur, samuti kuum tarbevesi, minimaalse kütuse ja ajakuluga.

Töötamise põhiprintsiip.

Pakutav keskküttesüsteem jaguneb oma otstarbelt ja töötamise eesmärgilt kaheks iseseisvaks osaks, mis on omavahel seotud sooja akumulatsioonipaagiga. Esimene osa, ehk kütmise osa koosneb katlast, katla segamissõlmest ja ühendustorustikust. Kütmise osa eesmärgiks on tagada akumulatsioonipaagis pidevalt õige (piisav) temperatuur sõltumata tarbimisest. Teine osa, ehk tarbimise osa koosneb küttesüsteemi ringlussõlmest, küttetorustikust ja kütteelementidest (radiaatoritest, põrandakütte kontuuridest jne) ning nende tööd reguleerivatest klappidest, ventiilidest. Tarbimise osa eesmärgiks on tagada ruumide (ka tarbevee) soojavajadus kasutades säästlikult akumulatsioonipaaki salvestatud soojaenergiat.

Süsteemi töö.

Süsteemil on kolm tsirkulatsiooni ringi.

1. Esimene ehk katla tsirkulatsiooni ring koosneb katlast (1), süsteemi kaitseklapist (2), katla ja akumulatsioonipaagi vahelisest segamissõlmest (6) ja neid ühendavatest torudest. Selle tsirkulatsiooniringi ülesandeks on võimalikult kiiresti saavutada katla töötemperatuur kütmiskadude ja katla liigse tahmumise vältimiseks, samuti katla tööea pikendamiseks. Selle ringi tööpõhimõtte saab selgeks kui tutvuda katla ja akumulatsioonipaagi vahelise segamissõlme ehituse ja töötamisega.

2. Teine ehk akumuleerimise tsirkulatsiooni ring on jätkuks esimesele. Lisanduvad akumulatsioonipaak, paagid (12) koos nende juurde kuuluvate seadmete ja torustikuga. Teine ring hakkab tööle kui katel on saavutanud oma töötemperatuuri (>65C) ja avaneb ringlussõlme termoklapp, avades tee kuumale keskkütte veele akumulatsioonipaaki. Akumulatsioonipaak on varustatud tarbevee tootmiseks soojusvahetiga, mis kujutab endast spiraalset toru, mille külge on ühendatud tarbevee ülerõhu kaitseklapp ja tarbevee segamissõlm. Tarbevee segamissõlm kujutab endast tavalist kolme otsaga termoklappi, mis reguleerib tarbevee süsteemi mineva kuuma vee temperatuuri.

3. Kolmas ehk hoone tsirkulatsioon koosneb tsirkulatsiooni pumbast (10), segamisklapist ehk 3-T ventiilist (11), termomeetritest ja automaatika seadmetest (3). Nende abil juhitakse hoone keskkütte ringi (põrandakütte elemendid, radiaatorid, torustik jne.) mineva keskkütte vee temperatuuri ja ringlust.

Pakutud lahendus võimaldab ruumid kiiresti soojaks kütta ka jahtunud süsteemi korral, kuna hoone keskkütteringi minev soe vesi võetakse katlast akumulatsioonipaaki suubuvalt torult. Seega juhul kui tsirkulatsiooni pump (10) töötab ja 3-T ventiil (11) on tsirkulatsiooniks avatud võetakse vajaminev hulk kuuma vett esmalt otse katlast. Ülejääv kuum vesi suunatakse aga akumulatsioonipaaki (12). Kui tuli katlas on kustunud st. kütmine lõppenud, jätkub veeringlus akumulatsioonipaagist hoone keskkütteringi.

Akumulatsioonipaagi temperatuur kütmise lõppedes, peab jääma vahemiku +85 kuni +95C.

© 2002, kasutatud BAXI AB koduleheküljel olevaid juhendeid.